Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 04 năm 2018

03/05/2018 3:07:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T3.T4/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,093 12,891 11,798
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 239 2,299 2,060
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,035 11,869 10,834
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,078 13,477 12,399
Nam  <= 24 tuổi 23 140 117
25- 40 tuổi 404 4,671 4,267
>40 tuổi 79 1,492 1,413
Nữ <= 24 tuổi 48 332 284
25- 40 tuổi 474 5,788 5,314
>40 tuổi 50 1,054 1004
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 12 236 224
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 48 46
Chuyển đến 0 52 52
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 93 1,722 1,629
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 35 469 434
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 910 18,031 17,121
Trong đó: Hết thời gian hưởng 842 16,793 15,951
Trong đó: Có việc làm 54 1,038 984
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  14 136 122
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 64 64
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,093 12,891 11,798
Trong đó: Số người được GTVL 661 1,550 889
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  30 616 586
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 30 616 586
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 27 26
Tin nổi bật
go top