Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 06 năm 2018

04/07/2018 1:54:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tháng 6 Lũy kế 
năm 2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 6.788 26.502
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 1.406 5.162
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 6.434 24.634
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 17
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng(người) Tổng 6.759 24.956
Nam  <= 24 tuổi 178 463
25- 40 tuổi 2.439 8.868
>40 tuổi 414 2.232
Nữ <= 24 tuổi 417 1.036
25- 40 tuổi 2.932 10.670
>40 tuổi 379 1.687
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 104 435
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN(người) Chuyển đi 23 91
Chuyển đến 20 93
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 396 2.427
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 82 671
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp(người) Tổng 3.707 25.110
Trong đó: Hết thời gian hưởng 3.419 23.338
Trong đó: Có việc làm 264 1.518
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  22 180
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 74
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 6.788 26.502
Trong đó: Số người được GTVL 828 2.687
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng  141 883
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 141 883
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 10 55

go top