Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07 năm 2018

03/08/2018 10:31:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tháng 7 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T4.T7/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 6.178 32.680 32.025
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 1.102 6.264 6.264
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 5.833 30.467 29.845
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 19 19
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 7.193 32.149 32.149
Nam  <= 24 tuổi 158 621 621
25- 40 tuổi 2.677 11.545 11.545
>40 tuổi 459 2.691 2.691
Nữ <= 24 tuổi 391 1.427 1.427
25- 40 tuổi 3.166 13.836 13.836
>40 tuổi 342 2.029 2.029
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 141 576 576
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 31 122 122
Chuyển đến 28 121 121
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 435 2.862 2.862
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 122 793 793
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 3.453 28.563 28.563
Trong đó: Hết thời gian hưởng 3.119 26.457 26.457
Trong đó: Có việc làm 306 1.824 1.824
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  25 205 205
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 77 77
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 6.178 32.680 32.025
Trong đó: Số người được GTVL 1.079 3.766 2.687
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  184 1.067 1.067
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 184 1.067 1.067
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 14 69 69
Tin nổi bật
go top