Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp Tháng 8 năm 2021

13/09/2021 8:23:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 377 423 470 820
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 90 98 80 144
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 371 418 470 805
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.854 1.566 440 383
Nam <= 24 tuổi 42 29 7 9
25- 40 tuổi 576 467 139 114
>40 tuổi 167 111 31 30
Nữ <= 24 tuổi 53 43 13 13
25- 40 tuổi 861 766 211 184
>40 tuổi 155 150 39 33
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 19 29 23 8
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0 0 0
Chuyển đến 2 0 0 0
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 96 121 98 103
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 2 19 16 30
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.429 1.603 1.684 1.625
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.316 1.521 1.590 1.544
Trong đó: Có việc làm 110 73 89 73
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 3 4 6
Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 6 1 2
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 377 423 470 820
Trong đó: Số người được GTVL 1.181
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 4 0 0 0
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 4 0 0 0
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 3 1 0
12 Số tiền chi TCTN, hỗ trợ học nghề theo quyết định
(đồng)
Tổng 43.843.351.428 39.075.715.532 13.022.747.394 10.889.423.674
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 43.829.851.428 39.075.715.532 13.022.747.394 10.889.423.674
03 tháng Số quyết định 903 742 194 158
Số tiền chi TCTN 9.818.588.598 8.169.855.372 2.163.467.319 1.931.661.984
04 tháng - 06 tháng Số quyết định 426 384 114 101
Số tiền chi TCTN 8.718.323.193 8.253.923.106 2.395.116.863 2.281.352.141
07 tháng - 12 tháng Số quyết định 525 440 132 124
Số tiền chi TCTN 25.292.939.637 22.651.937.054 8.464.163.212 6.676.409.549
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 13.500.000 0 0 0
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ nghề 13.500.000 0 0 0
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 0 0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) 4.124.224 4.305.084 4.693.707 4.771.179
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) Tổng 21 28 17 8
Vùng I 18 25 13 7
Vùng II 2 2 3 1
Vùng III 1 1 0 0
Vùng IV 0 0 0 0
Lương cơ sở 0 0 1 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 5,36 5,32 5,55 5,62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tin nổi bật
go top