Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 01 năm 2019

10/01/2019 4:05:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 622 622  
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 166 166  
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 586 586  
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0  
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.099 2.099  
Nam  <= 24 tuổi 22 22  
25- 40 tuổi 718 718  
>40 tuổi 188 188  
Nữ <= 24 tuổi 42 42  
25- 40 tuổi 995 995  
>40 tuổi 134 134  
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 32 32  
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 4  
Chuyển đến 3 3  
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 179 179  
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 43 43  
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.169 1.169  
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1020 1.020  
Trong đó: Có việc làm 122 122  
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  16 16  
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0  
Khác: Hưởng hưu, chết… 11 11  
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 622 622  
Trong đó: Số người được GTVL   0  
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  308 308  
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 308 308  
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0  
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 23 23  
Tin nổi bật
go top