Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 tháng 05 năm 2018

21/05/2018 9:24:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T4/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 783 13,674 12,891
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 204 2,503 2,299
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 753 12,622 11,869
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 3 9 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,073 14,550 13,477
Nam  <= 24 tuổi 19 159 140
25- 40 tuổi 394 5,065 4,671
>40 tuổi 82 1,574 1,492
Nữ <= 24 tuổi 52 384 332
25- 40 tuổi 443 6,231 5,788
>40 tuổi 83 1,137 1054
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 20 256 236
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 51 48
Chuyển đến 3 55 52
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 35 1,757 1,722
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 26 495 469
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 905 18,936 18,031
Trong đó: Hết thời gian hưởng 860 17,653 16,793
Trong đó: Có việc làm 40 1,078 1038
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  5 141 136
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 64 64
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 783 13,674 12,891
Trong đó: Số người được GTVL   1,550 1550
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  17 633 616
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 17 633 616
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 36 27
Tin nổi bật
go top