Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuan 1 tháng 07 năm 2018

10/07/2018 1:54:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T6/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.312 27.814 26.502
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 258 5.420 5.162
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.241 25.875 24.634
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 17 17
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 3.183 28.139 24.956
Nam  <= 24 tuổi 65 528 463
25- 40 tuổi 1.223 10.091 8.868
>40 tuổi 200 2.432 2.232
Nữ <= 24 tuổi 167 1.203 1036
25- 40 tuổi 1.378 12.048 10.670
>40 tuổi 150 1.837 1687
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 22 457 435
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 12 103 91
Chuyển đến 4 97 93
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 110 2.537 2.427
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 20 691 671
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 902 26.012 25.110
Trong đó: Hết thời gian hưởng 823 24.161 23.338
Trong đó: Có việc làm 66 1.584 1.518
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  13 193 180
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 74 74
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.312 27.814 26.502
Trong đó: Số người được GTVL   2.687 2.687
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  86 969 883
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 86 969 883
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 57 55
Tin nổi bật
go top