Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 1 năm 2020

10/02/2020 11:13:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T1/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.331 1.331
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 259 259
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.277 1.277
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.112 1.112
Nam <= 24 tuổi 9 9
25- 40 tuổi 363 363
>40 tuổi 127 127
Nữ <= 24 tuổi 24 24
25- 40 tuổi 478 478
>40 tuổi 111 111
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 36 36
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 4
Chuyển đến 6 6
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 134 134
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 38 38
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.605 1.605
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1439 1.439
Trong đó: Có việc làm 110 110
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 12 12
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 44 44
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 0
Trong đó: Số người được GTVL 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 206 206
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 206 206
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 40 40
Tin nổi bật
go top