Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 1 năm 2021

18/01/2021 9:17:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T1 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.010 1.010
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 190 190
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.002 1.002
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 567 567
Nam <= 24 tuổi 9 9
25- 40 tuổi 174 174
>40 tuổi 40 40
Nữ <= 24 tuổi 22 22
25- 40 tuổi 275 275
>40 tuổi 47 47
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 18 18
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 1
Chuyển đến 4 4
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 130 130
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 49 49
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.813 1.813
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1576 1.576
Trong đó: Có việc làm 215 215
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 13 13
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 9 9
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.010 1.010
Trong đó: Số người được GTVL 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 71 71
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 71 71
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 15 15

Tin nổi bật
go top