Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 10 năm 2018

19/10/2018 11:10:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T9/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.223 44.783 43.560
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 245 8.531 8.286
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.125 41.746 40.621
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 26 26
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.351 45.091 43.740
Nam  <= 24 tuổi 36 923 887
25- 40 tuổi 467 16.200 15.733
>40 tuổi 92 3.605 3.513
Nữ <= 24 tuổi 83 2.036 1.953
25- 40 tuổi 604 19.588 18.984
>40 tuổi 69 2.739 2.670
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 24 860 836
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 9 177 168
Chuyển đến 5 172 167
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 170 4.282 4.112
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 43 1.181 1.138
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.406 40.259 38.853
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1295 37.266 35.971
Trong đó: Có việc làm 101 2.636 2.535
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  7 259 252
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 98 95
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.223 44.783 43.560
Trong đó: Số người được GTVL   6.463 6.463
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  77 1.592 1.515
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 77 1.591 1.514
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 84 82
Tin nổi bật
go top