Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 10 năm 2020

26/10/2020 8:31:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T10 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T9/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 578 65.145 64.567
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 172 11.498 11.326
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 566 63.823 63.257
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.716 63.770 62.054
Nam <= 24 tuổi 32 1.220 1.188
25- 40 tuổi 550 20.262 19.712
>40 tuổi 142 5.761 5.619
Nữ <= 24 tuổi 66 2.065 1.999
25- 40 tuổi 798 28.578 27.780
>40 tuổi 128 5.884 5.756
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 31 1.295 1.264
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 165 158
Chuyển đến 8 242 234
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 156 5.217 5.061
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 32 1.452 1.420
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.853 58.398 56.545
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1679 53.286 51.607
Trong đó: Có việc làm 162 4.541 4.379
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 7 380 373
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 5 191 186
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 578 65.145 64.567
Trong đó: Số người được GTVL 12.477 12.477
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 85 2.286 2.201
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 84 2.285 2.201
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 1 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 324 317

Tin nổi bật
go top