Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 11 năm 2018

14/11/2018 2:51:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T10/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.462 50.706 49.244
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 372 9.671 9.299
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.392 47.259 45.867
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.542 51.178 48.636
Nam  <= 24 tuổi 63 1.090 1.027
25- 40 tuổi 893 18.322 17.429
>40 tuổi 176 4.008 3.832
Nữ <= 24 tuổi 129 2.352 2.223
25- 40 tuổi 1145 22.323 21.178
>40 tuổi 136 3.083 2.947
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 35 971 936
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 196 193
Chuyển đến 11 202 191
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 210 4.923 4.713
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 68 1.372 1.304
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.923 46.089 44.166
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1759 42.588 40.829
Trong đó: Có việc làm 139 3.058 2.919
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  25 329 304
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 114 114
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.462 49.877 48.415
Trong đó: Số người được GTVL   7.745 7.745
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  74 1.930 1.856
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 74 1.929 1.855
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 103 94
Tin nổi bật
go top