Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 11 năm 2021

08/12/2021 10:11:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T11 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T10/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 959 55.041 54.082
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 241 11.446 11.205
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 944 53.966 53.022
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 3 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.174 56.557 55.383
Nam <= 24 tuổi 16 1.044 1.028
25- 40 tuổi 359 17.599 17.240
>40 tuổi 131 5.080 4.949
Nữ <= 24 tuổi 23 1.740 1.717
25- 40 tuổi 531 25.908 25.377
>40 tuổi 114 5.186 5.072
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 39 1.156 1.117
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 9 137 128
Chuyển đến 6 93 87
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 24 4.187 4.163
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 3 1.490 1.487
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.306 67.569 66.263
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.178 62.228 61.050
Trong đó: Có việc làm 116 4.850 4.734
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 358 352
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 6 133 127
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 959 55.041 54.082
Trong đó: Số người được GTVL 13.768 13.768
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 0 1.075 1.075
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 1.075 1.075
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 214 214

Tin nổi bật
go top