Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 12 năm 2019

17/12/2019 2:47:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T4.T11/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.046 65.695 64.649
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 147 18.300 18.153
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.013 62.103 61.090
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 12 12
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.274 65.194 63.920
Nam <= 24 tuổi 23 1.627 1.604
25- 40 tuổi 442 21.891 21.449
>40 tuổi 108 5.124 5.016
Nữ <= 24 tuổi 51 3.091 3.040
25- 40 tuổi 541 28.835 28.294
>40 tuổi 109 4.626 4.517
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 1.405 1.371
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 246 241
Chuyển đến 5 268 263
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 171 6.854 6.683
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 61 1.973 1.912
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.455 63.283 61.828
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1280 58.131 56.851
Trong đó: Có việc làm 152 4.498 4.346
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 15 471 456
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 8 183 175
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.046 65.695 64.649
Trong đó: Số người được GTVL 24.005 24.005
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 276 8.200 7.924
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 276 8.197 7.921
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 3 3
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 18 919 901
Tin nổi bật
go top