Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 2 năm 2019

22/02/2019 9:45:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 712 5.033 4.321
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 219 1.023 804
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 665 4.718 4.053
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.874 6.471 4.597
Nam  <= 24 tuổi 18 73 55
25- 40 tuổi 610 2.138 1.528
>40 tuổi 227 676 449
Nữ <= 24 tuổi 35 163 128
25- 40 tuổi 792 2.888 2.096
>40 tuổi 192 533 341
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 18 133 115
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 24 19
Chuyển đến 3 23 20
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 501 1.087 586
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 22 183 161
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 3.403 8.929 5.526
Trong đó: Hết thời gian hưởng 3203 8.227 5.024
Trong đó: Có việc làm 153 557 404
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  30 74 44
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 17 71 54
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 712 5.033 4.321
Trong đó: Số người được GTVL 0 1.705 1.705
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  246 970 724
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 246 970 724
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 19 140 121
Tin nổi bật
go top