Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 3 năm 2019

13/03/2019 1:59:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 964 7.556 6.592
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 212 1.541 1.329
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 892 7.061 6.169
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 5 5
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 924 8.879 7.955
Nam  <= 24 tuổi 16 110 94
25- 40 tuổi 309 2.950 2.641
>40 tuổi 108 935 827
Nữ <= 24 tuổi 22 223 201
25- 40 tuổi 367 3.897 3.530
>40 tuổi 102 764 662
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 30 209 179
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 38 33
Chuyển đến 5 40 35
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 207 1.486 1.279
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 75 423 348
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.667 13.353 10.686
Trong đó: Hết thời gian hưởng 2.554 12.367 9.813
Trong đó: Có việc làm 97 799 702
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  16 108 92
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 79 79
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 964 7.556 6.592
Trong đó: Số người được GTVL   3.033 3.033
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  110 1.333 1.223
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 110 1.333 1.223
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 13 167 154
Tin nổi bật
go top