Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 3 năm 2020

24/03/2020 9:41:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 947 7.892 6.945
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 180 1.479 1.299
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 910 7.492 6.582
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.087 8.346 7.259
Nam <= 24 tuổi 13 76 63
25- 40 tuổi 315 2.503 2.188
>40 tuổi 134 973 839
Nữ <= 24 tuổi 22 163 141
25- 40 tuổi 489 3.659 3.170
>40 tuổi 114 972 858
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 15 262 247
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 30 28
Chuyển đến 6 38 32
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 178 1.493 1.315
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 78 443 365
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.571 14.746 13.175
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1424 13.500 12.076
Trong đó: Có việc làm 132 1.029 897
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 15 147 132
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 70 70
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 947 7.892 6.945
Trong đó: Số người được GTVL 2.117 2.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 83 951 868
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 83 951 868
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 147 144
Tin nổi bật
go top