Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 3 năm 2021

16/03/2021 10:28:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T3 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.006 8.528 7.522
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 219 1.827 1.608
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 989 8.388 7.399
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 568 10.423 9.855
Nam <= 24 tuổi 0 126 126
25- 40 tuổi 161 2.974 2.813
>40 tuổi 77 1.147 1.070
Nữ <= 24 tuổi 11 233 222
25- 40 tuổi 239 4.811 4.572
>40 tuổi 80 1.132 1.052
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 52 267 215
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 38 31
Chuyển đến 2 21 19
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 148 1.246 1.098
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 56 416 360
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.110 15.401 13.291
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1908 14.099 12.191
Trong đó: Có việc làm 188 1.161 973
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 14 96 82
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 45 45
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 1006 1.006 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 7.522 7.522
Trong đó: Số người được GTVL 39 2.654 2.615
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 39 456 417
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 417 417
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 85 76

Tin nổi bật
go top