Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 5 năm 2019

20/05/2019 9:25:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T4/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.902 19.280 16.378
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 1.029 4.948 3.919
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.711 17.990 15.279
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 8 8
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.485 19.285 16.800
Nam  <= 24 tuổi 88 347 259
25- 40 tuổi 923 6.472 5.549
>40 tuổi 156 1.789 1.633
Nữ <= 24 tuổi 115 710 595
25- 40 tuổi 1057 8.466 7.409
>40 tuổi 146 1.501 1.355
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 42 382 340
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 75 75
Chuyển đến 5 63 58
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 131 2.411 2.280
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 45 766 721
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.373 24.236 21.863
Trong đó: Hết thời gian hưởng 2254 22.464 20.210
Trong đó: Có việc làm 110 1.480 1.370
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  8 197 189
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 95 94
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.902 19.280 16.378
Trong đó: Số người được GTVL 0 7.148 7.148
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  197 2.324 2.127
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 197 2.323 2.126
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 22 268 246
Tin nổi bật
go top