Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 6 năm 2019

12/06/2019 2:47:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T5/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.830 26.500 24.670
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 531 7.100 6.569
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.726 24.758 23.032
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.807 26.588 24.781
Nam  <= 24 tuổi 56 614 558
25- 40 tuổi 698 9.052 8.354
>40 tuổi 108 2.235 2.127
Nữ <= 24 tuổi 92 1.156 1.064
25- 40 tuổi 756 11.609 10.853
>40 tuổi 97 1.922 1.825
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 16 493 477
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 93 89
Chuyển đến 7 89 82
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 113 2.855 2.742
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 31 894 863
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 769 27.936 27.167
Trong đó: Hết thời gian hưởng 682 25.825 25.143
Trong đó: Có việc làm 76 1.786 1.710
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  9 224 215
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 101 99
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.830 26.500 24.670
Trong đó: Số người được GTVL   9.468 9.468
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  150 2.925 2.775
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 150 2.924 2.774
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 10 303 293
Tin nổi bật
go top