Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 6 năm 2021

07/07/2021 10:02:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T6 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T5/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.394 27.516 26.122
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 369 5.913 5.544
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.369 26.842 25.473
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.978 27.710 25.732
Nam <= 24 tuổi 45 519 474
25- 40 tuổi 629 8.483 7.854
>40 tuổi 140 2.680 2.540
Nữ <= 24 tuổi 95 820 725
25- 40 tuổi 916 12.505 11.589
>40 tuổi 153 2.703 2.550
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 625 591
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 81 79
Chuyển đến 1 54 53
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 57 2.513 2.456
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 16 909 893
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.245 34.197 32.952
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1162 31.401 30.239
Trong đó: Có việc làm 73 2.500 2.427
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 228 225
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 7 68 61
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.394 27.516 26.122
Trong đó: Số người được GTVL 6.994 6.994
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 18 1.023 1.005
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 18 1.023 1.005
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 14 195 181

go top