Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 7 năm 2019

19/07/2019 2:42:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T6/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.725 33.592 31.867
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 430 9.161 8.731
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.615 31.399 29.784
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.967 33.938 31.971
Nam <= 24 tuổi 62 828 766
25- 40 tuổi 682 11.569 10.887
>40 tuổi 132 2.709 2.577
Nữ <= 24 tuổi 97 1.590 1.493
25- 40 tuổi 873 14.917 14.044
>40 tuổi 121 2.325 2.204
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 28 633 605
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 12 115 103
Chuyển đến 21 124 103
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 109 3.333 3.224
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 40 1.039 999
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 970 31.766 30.796
Trong đó: Hết thời gian hưởng 868 29.260 28.392
Trong đó: Có việc làm 90 2.135 2.045
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 9 265 256
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 106 103
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.725 33.592 31.867
Trong đó: Số người được GTVL 11.540 11.540
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 196 3.574 3.378
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 196 3.573 3.377
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 28 401 373
Tin nổi bật
go top