Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 7 năm 2020

17/07/2020 3:08:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T7 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T6/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.061 41.672 40.611
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 302 7.238 6.936
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.053 40.665 39.612
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 4 4
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.075 42.039 39.964
Nam <= 24 tuổi 41 739 698
25- 40 tuổi 684 13.383 12.699
>40 tuổi 189 3.936 3.747
Nữ <= 24 tuổi 59 1.312 1.253
25- 40 tuổi 931 18.697 17.766
>40 tuổi 171 3.972 3.801
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 67 778 711
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 95 92
Chuyển đến 12 143 131
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 64 3.143 3.079
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 24 1.001 977
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.079 35.222 34.143
Trong đó: Hết thời gian hưởng 960 32.457 31.497
Trong đó: Có việc làm 116 2.353 2.237
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 292 292
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 120 117
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.061 41.672 40.611
Trong đó: Số người được GTVL 6.375 6.375
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 99 1.615 1.516
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 99 1.615 1.516
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 6 229 223

Tin nổi bật
go top