Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 8 năm 2019

27/08/2019 8:09:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T7/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.079 41.802 39.723
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 628 11.323 10.695
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.979 39.131 37.152
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.768 40.753 38.985
Nam <= 24 tuổi 54 1.010 956
25- 40 tuổi 604 13.755 13.151
>40 tuổi 124 3.198 3.074
Nữ <= 24 tuổi 76 1.943 1.867
25- 40 tuổi 776 18.016 17.240
>40 tuổi 134 2.831 2.697
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 42 792 750
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 147 147
Chuyển đến 149 149
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 150 3.917 3.767
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 47 1.204 1.157
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.179 36.314 35.135
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1029 33.310 32.281
Trong đó: Có việc làm 136 2.576 2.440
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 9 302 293
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 5 126 121
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.079 40.796 38.717
Trong đó: Số người được GTVL 14.239 14.239
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 234 4.465 4.231
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 234 4.464 4.230
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 22 475 453
Tin nổi bật
go top