Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 9 năm 2018

19/10/2018 10:59:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T8/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.007 39.569 38.562
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 212 7.538 7.326
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 944 36.873 35.929
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)   22 22
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.259 40.118 38.859
Nam  <= 24 tuổi 23 786 763
25- 40 tuổi 431 14.440 14.009
>40 tuổi 70 3.243 3.173
Nữ <= 24 tuổi 49 1.759 1710
25- 40 tuổi 603 17.418 16.815
>40 tuổi 83 2.472 2389
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 29 744 715
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 153 146
Chuyển đến 2 145 143
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 154 3.629 3.475
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 41 993 952
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.287 34.654 33.367
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1175 32.051 30.876
Trong đó: Có việc làm 110 2.287 2.177
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  2 226 224
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 90 90
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.007 39.569 38.562
Trong đó: Số người được GTVL   5.069 5.069
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  30 1.292 1262
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 30 1.292 1262
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 76 76
Tin nổi bật
go top