Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 tháng 05 năm 2018

21/05/2018 9:33:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T5/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,357 15,031 13,674
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 313 2,816 2,503
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,336 13,958 12,622
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 4 13 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 794 15,344 14,550
Nam  <= 24 tuổi 22 181 159
25- 40 tuổi 290 5,355 5,065
>40 tuổi 49 1,623 1,574
Nữ <= 24 tuổi 58 442 384
25- 40 tuổi 343 6,574 6,231
>40 tuổi 32 1,169 1137
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 14 270 256
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 55 51
Chuyển đến 5 60 55
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 57 1,814 1,757
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 38 533 495
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 834 19,770 18,936
Trong đó: Hết thời gian hưởng 799 18,452 17,653
Trong đó: Có việc làm 34 1,112 1078
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  1 142 141
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 64 64
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,357 15,031 13,674
Trong đó: Số người được GTVL   1,550 1550
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  32 665 633
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 32 665 633
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 39 36
Tin nổi bật
go top