Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 tháng 06 năm 2018

29/06/2018 8:11:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T6/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.626 23.323 21.697
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 417 4.555 4.138
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.547 21.608 20.061
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 17 16
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.652 23.321 21.669
Nam  <= 24 tuổi 58 427 369
25- 40 tuổi 602 8.254 7.652
>40 tuổi 99 2.133 2.034
Nữ <= 24 tuổi 118 940 822
25- 40 tuổi 714 9.950 9.236
>40 tuổi 61 1.617 1556
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 20 369 349
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 10 83 73
Chuyển đến 6 84 78
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 130 2.241 2.111
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 24 627 603
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.428 23.584 22.156
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.304 21.947 20.643
Trong đó: Có việc làm 115 1.393 1278
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  8 171 163
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 73 72
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.626 23.323 21.697
Trong đó: Số người được GTVL   1.859 1859
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  36 831 795
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 36 831 795
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 49 47
Tin nổi bật
go top