Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 tháng 07 năm 2018

17/07/2018 3:08:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T7/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.343 29.157 27.814
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 333 5.753 5.420
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.276 27.151 25.875
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 17 17
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.289 29.428 28.139
Nam  <= 24 tuổi 37 565 528
25- 40 tuổi 471 10.562 10.091
>40 tuổi 77 2.509 2.432
Nữ <= 24 tuổi 69 1.272 1203
25- 40 tuổi 575 12.623 12.048
>40 tuổi 60 1.897 1837
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 57 514 457
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 103 103
Chuyển đến 0 97 97
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 82 2.619 2.537
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 52 743 691
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 803 26.815 26.012
Trong đó: Hết thời gian hưởng 710 24.871 24.161
Trong đó: Có việc làm 90 1.674 1.584
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  2 195 193
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 75 74
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.343 29.157 27.814
Trong đó: Số người được GTVL   2.687 2.687
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  37 1.006 969
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 37 1.006 969
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 6 63 57
Tin nổi bật
go top