Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 1 năm 2019

31/01/2019 9:09:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T1/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 913 1.535 622
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 192 358 166
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 862 1.448 586
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 621 2.720 2.099
Nam  <= 24 tuổi 13 35 22
25- 40 tuổi 209 927 718
>40 tuổi 61 249 188
Nữ <= 24 tuổi 29 71 42
25- 40 tuổi 259 1.254 995
>40 tuổi 50 184 134
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 12 44 32
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 7 4
Chuyển đến 5 8 3
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 41 220 179
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 18 61 43
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.480 2.649 1.169
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1393 2.413 1.020
Trong đó: Có việc làm 46 168 122
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  4 20 16
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 37 48 11
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 913 1.535 622
Trong đó: Số người được GTVL   0 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  135 443 308
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 135 443 308
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 31 54 23
Tin nổi bật
go top