Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 1 năm 2021

08/03/2021 8:34:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T1 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T1/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.165 2.175 1.010
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 283 473 190
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.152 2.154 1.002
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.271 1.838 567
Nam <= 24 tuổi 19 28 9
25- 40 tuổi 362 536 174
>40 tuổi 119 159 40
Nữ <= 24 tuổi 33 55 22
25- 40 tuổi 588 863 275
>40 tuổi 150 197 47
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 52 18
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 6 1
Chuyển đến 0 4 4
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 130 260 130
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 37 86 49
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.652 3.465 1.813
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1469 3.045 1.576
Trong đó: Có việc làm 153 368 215
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 12 25 13
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 18 27 9
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.165 2.175 1.010
Trong đó: Số người được GTVL 0 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 56 127 71
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 56 127 71
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 22 15

Tin nổi bật
go top