Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 10 năm 2018

19/10/2018 11:12:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.10/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.191 45.974 44.783
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 230 8.761 8.531
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.110 42.856 41.746
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 26 26
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.217 46.308 45.091
Nam  <= 24 tuổi 37 960 923
25- 40 tuổi 441 16.641 16.200
>40 tuổi 75 3.680 3.605
Nữ <= 24 tuổi 66 2.102 2.036
25- 40 tuổi 536 20.124 19.588
>40 tuổi 62 2.801 2.739
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 20 880 860
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 184 177
Chuyển đến 3 175 172
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 160 4.442 4.282
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 42 1.223 1.181
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.420 41.679 40.259
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1314 38.580 37.266
Trong đó: Có việc làm 89 2.725 2.636
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  16 275 259
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 99 98
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.191 45.974 44.783
Trong đó: Số người được GTVL   6.463 6.463
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  69 1.661 1.592
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 69 1.660 1.591
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 87 84
Tin nổi bật
go top