Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 10 năm 2020

26/10/2020 8:31:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T10 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T10/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.512 66.657 65.145
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 262 11.760 11.498
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.484 65.307 63.823
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.824 65.594 63.770
Nam <= 24 tuổi 37 1.257 1.220
25- 40 tuổi 560 20.822 20.262
>40 tuổi 137 5.898 5.761
Nữ <= 24 tuổi 74 2.139 2.065
25- 40 tuổi 866 29.444 28.578
>40 tuổi 150 6.034 5.884
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 41 1.336 1.295
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 12 177 165
Chuyển đến 6 248 242
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 192 5.409 5.217
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 53 1.505 1.452
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.023 60.421 58.398
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1842 55.128 53.286
Trong đó: Có việc làm 172 4.713 4.541
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 7 387 380
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 193 191
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.512 66.657 65.145
Trong đó: Số người được GTVL 12.477 12.477
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 56 2.342 2.286
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 56 2.341 2.285
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 10 334 324

go top