Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 11 năm 2018

29/11/2018 10:26:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T11/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.137 51.843 50.706
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 208 9.879 9.671
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.066 48.325 47.259
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.061 52.239 51.178
Nam  <= 24 tuổi 20 1.110 1.090
25- 40 tuổi 396 18.718 18.322
>40 tuổi 63 4.071 4.008
Nữ <= 24 tuổi 64 2.416 2.352
25- 40 tuổi 472 22.795 22.323
>40 tuổi 46 3.129 3.083
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 22 993 971
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 198 196
Chuyển đến 3 205 202
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 123 5.046 4.923
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 34 1.406 1.372
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.301 47.390 46.089
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1208 43.796 42.588
Trong đó: Có việc làm 78 3.136 3.058
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  14 343 329
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 115 114
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.137 51.014 49.877
Trong đó: Số người được GTVL   7.745 7.745
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  57 1.987 1.930
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 57 1.986 1.929
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 107 103
Tin nổi bật
go top