Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 2 năm 2019

08/03/2019 10:54:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 856 5.889 5.033
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 163 1.186 1.023
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 806 5.524 4.718
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 635 7.106 6.471
Nam  <= 24 tuổi 9 82 73
25- 40 tuổi 202 2.340 2.138
>40 tuổi 72 748 676
Nữ <= 24 tuổi 20 183 163
25- 40 tuổi 286 3.174 2.888
>40 tuổi 46 579 533
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 14 147 133
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 26 24
Chuyển đến 6 29 23
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 43 1.130 1.087
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 92 275 183
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.395 10.324 8.929
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1305 9.532 8.227
Trong đó: Có việc làm 82 639 557
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  8 82 74
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 71 71
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 856 5.889 5.033
Trong đó: Số người được GTVL   1.705 1.705
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  119 1.089 970
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 119 1.089 970
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 149 140
Tin nổi bật
go top