Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 2 năm 2021

08/03/2021 8:38:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T2 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T2/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 214 6.072 5.858
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 14 1.308 1.294
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 209 5.981 5.772
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.295 7.485 6.190
Nam <= 24 tuổi 14 106 92
25- 40 tuổi 347 2.204 1.857
>40 tuổi 164 758 594
Nữ <= 24 tuổi 27 183 156
25- 40 tuổi 590 3.466 2.876
>40 tuổi 153 768 615
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 17 175 158
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 18 18
Chuyển đến 0 15 15
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 151 818 667
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 63 305 242
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 3.211 11.538 8.327
Trong đó: Hết thời gian hưởng 3084 10.557 7.473
Trong đó: Có việc làm 111 875 764
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 11 61 50
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 5 45 40
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 214 6.072 5.858
Trong đó: Số người được GTVL 1.499 1.499
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 43 377 334
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 43 377 334
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 70 63

Tin nổi bật
go top