Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 3 năm 2019

26/03/2019 2:41:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 932 8.488 7.556
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 177 1.718 1.541
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 867 7.928 7.061
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 5 5
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 786 9.665 8.879
Nam  <= 24 tuổi 7 117 110
25- 40 tuổi 240 3.190 2.950
>40 tuổi 103 1.038 935
Nữ <= 24 tuổi 16 239 223
25- 40 tuổi 347 4.244 3.897
>40 tuổi 73 837 764
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 25 234 209
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 42 38
Chuyển đến 3 43 40
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 128 1.614 1.486
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 91 514 423
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.014 15.367 13.353
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1905 14.272 12.367
Trong đó: Có việc làm 90 889 799
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  19 127 108
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 79 79
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 932 8.488 7.556
Trong đó: Số người được GTVL   3.033 3.033
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  79 1.412 1.333
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 78 1.411 1.333
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 1 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 15 182 167
go top