Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 3 năm 2020

24/03/2020 9:41:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T3/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.245 9.137 7.892
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 187 1.666 1.479
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.175 8.667 7.492
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.145 9.491 8.346
Nam <= 24 tuổi 16 92 76
25- 40 tuổi 392 2.895 2.503
>40 tuổi 120 1.093 973
Nữ <= 24 tuổi 22 185 163
25- 40 tuổi 494 4.153 3.659
>40 tuổi 101 1.073 972
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 27 289 262
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 33 30
Chuyển đến 6 44 38
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 214 1.707 1.493
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 31 474 443
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.636 16.382 14.746
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1546 15.046 13.500
Trong đó: Có việc làm 77 1.106 1.029
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 11 158 147
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 72 70
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.245 9.137 7.892
Trong đó: Số người được GTVL 2.117 2.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 60 1.011 951
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 60 1.011 951
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 14 161 147
Tin nổi bật
go top