Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 tháng 4 năm 2018

18/04/2018 8:32:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T4/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,072 10,714 9,642
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 229 1,839 1,610
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 984 9,810 8,826
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 3 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,906 11,330 9,424
Nam  <= 24 tuổi 21 103 82
25- 40 tuổi 697 3,884 3,187
>40 tuổi 172 1,310 1,138
Nữ <= 24 tuổi 53 240 187
25- 40 tuổi 825 4,860 4,035
>40 tuổi 138 933 795
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 10 198 188
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 45 40
Chuyển đến 5 52 47
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 96 1,601 1,505
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 35 414 379
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 928 16,227 15,299
Trong đó: Hết thời gian hưởng 856 15,085 14,229
Trong đó: Có việc làm 52 956 904
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  12 122 110
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 8 64 56
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,072 10,714 9,642
Trong đó: Số người được GTVL   889 889
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  66 555 489
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 66 555 489
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 21 21
Tin nổi bật
go top