Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 4 năm 2020

24/04/2020 8:12:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T4/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 579 13.845 13.266
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 79 2.310 2.231
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 566 13.167 12.601
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.821 15.019 13.198
Nam <= 24 tuổi 31 183 152
25- 40 tuổi 638 4.729 4.091
>40 tuổi 157 1.679 1.522
Nữ <= 24 tuổi 54 331 277
25- 40 tuổi 756 6.478 5.722
>40 tuổi 185 1.619 1.434
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 17 383 366
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 49 49
Chuyển đến 2 56 54
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 89 2.121 2.032
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 25 637 612
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.239 21.461 20.222
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1197 19.867 18.670
Trong đó: Có việc làm 35 1.319 1.284
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 7 200 193
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 75 75
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 579 13.845 13.266
Trong đó: Số người được GTVL 3.578 3.578
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 7 1.159 1.152
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 7 1.159 1.152
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 195 188
Tin nổi bật
go top