Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 6 năm 2019

19/06/2019 4:26:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T6/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.811 28.311 26.500
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 603 7.703 7.100
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.691 26.449 24.758
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.818 28.406 26.588
Nam  <= 24 tuổi 56 670 614
25- 40 tuổi 615 9.667 9.052
>40 tuổi 118 2.353 2.235
Nữ <= 24 tuổi 132 1.288 1.156
25- 40 tuổi 809 12.418 11.609
>40 tuổi 88 2.010 1.922
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 40 533 493
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 96 93
Chuyển đến 8 97 89
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 149 3.004 2.855
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 29 923 894
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 967 28.903 27.936
Trong đó: Hết thời gian hưởng 866 26.691 25.825
Trong đó: Có việc làm 93 1.879 1.786
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  8 232 224
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 101 101
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.811 28.311 26.500
Trong đó: Số người được GTVL   9.468 9.468
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  149 3.074 2.925
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 149 3.073 2.924
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 24 327 303
Tin nổi bật
go top