Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 6 năm 2020

17/06/2020 10:31:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T6 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T6/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.345 35.154 32.809
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 429 6.125 5.696
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.313 34.194 31.881
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 4 4
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.731 35.314 32.583
Nam <= 24 tuổi 55 601 546
25- 40 tuổi 920 11.236 10.316
>40 tuổi 251 3.345 3.094
Nữ <= 24 tuổi 93 1.097 1.004
25- 40 tuổi 1138 15.675 14.537
>40 tuổi 274 3.360 3.086
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 53 601 548
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 83 76
Chuyển đến 9 107 98
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 81 2.849 2.768
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 26 913 887
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.332 31.777 30.445
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1220 29.319 28.099
Trong đó: Có việc làm 101 2.053 1.952
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 2 291 289
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 9 114 105
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.345 35.154 32.809
Trong đó: Số người được GTVL 5.015 5.015
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 66 1.358 1.292
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 66 1.358 1.292
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 211 209

Tin nổi bật
go top