Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 6 năm 2021

07/07/2021 10:03:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T6 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T6/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.920 29.436 27.516
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 438 6.351 5.913
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.882 28.724 26.842
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.852 29.562 27.710
Nam <= 24 tuổi 31 550 519
25- 40 tuổi 639 9.122 8.483
>40 tuổi 137 2.817 2.680
Nữ <= 24 tuổi 53 873 820
25- 40 tuổi 853 13.358 12.505
>40 tuổi 139 2.842 2.703
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 40 665 625
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 85 81
Chuyển đến 1 55 54
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 63 2.576 2.513
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 35 944 909
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.301 35.498 34.197
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1157 32.558 31.401
Trong đó: Có việc làm 135 2.635 2.500
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 8 236 228
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 69 68
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.920 29.436 27.516
Trong đó: Số người được GTVL 6.994 6.994
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 4 1.027 1.023
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 4 1.027 1.023
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 5 200 195

Tin nổi bật
go top