Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 7 năm 2019

19/07/2019 2:47:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T7/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.655 35.247 33.592
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 475 9.636 9.161
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.557 32.956 31.399
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.719 35.657 33.938
Nam  <= 24 tuổi 42 870 828
25- 40 tuổi 543 12.112 11.569
>40 tuổi 114 2.823 2.709
Nữ <= 24 tuổi 95 1.685 1.590
25- 40 tuổi 774 15.691 14.917
>40 tuổi 151 2.476 2.325
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 667 633
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 122 115
Chuyển đến 8 132 124
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 143 3.476 3.333
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 50 1.089 1.039
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.074 32.840 31.766
Trong đó: Hết thời gian hưởng 961 30.221 29.260
Trong đó: Có việc làm 107 2.242 2.135
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  6 271 265
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 106 106
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.655 35.247 33.592
Trong đó: Số người được GTVL   11.540 11.540
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  203 3.777 3.574
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 203 3.776 3.573
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 16 417 401
Tin nổi bật
go top