Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 8 năm 2018

15/08/2018 3:37:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T8/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,316 34,764 33,448
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 246 6,679 6,433
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,176 32,363 31,187
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 20 20
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,419 35,033 33,614
Nam  <= 24 tuổi 28 678 650
25- 40 tuổi 493 12,568 12,075
>40 tuổi 106 2,900 2,794
Nữ <= 24 tuổi 70 1,552 1482
25- 40 tuổi 653 15,125 14,472
>40 tuổi 69 2,210 2141
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 24 630 606
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 130 126
Chuyển đến 10 135 125
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 47 3,050 3,003
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 12 836 824
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1,027 30,095 29,068
Trong đó: Hết thời gian hưởng 960 27,833 26,873
Trong đó: Có việc làm 64 1,975 1,911
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  3 210 207
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 77 77
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,316 34,764 33,448
Trong đó: Số người được GTVL   3,766 3,766
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  39 1,141 1102
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 39 1,141 1102
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 73 72
Tin nổi bật
go top