Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 8 năm 2019

27/08/2019 8:17:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T8/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 41.802 41.802
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 11.323 11.323
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 39.131 39.131
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.542 42.295 40.753
Nam <= 24 tuổi 47 1.057 1.010
25- 40 tuổi 510 14.265 13.755
>40 tuổi 122 3.320 3.198
Nữ <= 24 tuổi 71 2.014 1.943
25- 40 tuổi 683 18.699 18.016
>40 tuổi 109 2.940 2.831
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 31 823 792
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 153 147
Chuyển đến 15 164 149
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 105 4.022 3.917
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 21 1.225 1.204
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 959 37.273 36.314
Trong đó: Hết thời gian hưởng 890 34.200 33.310
Trong đó: Có việc làm 69 2.645 2.576
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 302 302
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 126 126
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.079 42.875 40.796
Trong đó: Số người được GTVL 14.239 14.239
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 221 4.686 4.465
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 221 4.685 4.464
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 27 502 475
Tin nổi bật
go top