Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 9 năm 2019

01/10/2019 8:36:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T9/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.349 48.969 47.620
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 401 13.330 12.929
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.404 46.072 44.668
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.685 48.498 46.813
Nam <= 24 tuổi 35 1.197 1.162
25- 40 tuổi 574 16.401 15.827
>40 tuổi 112 3.824 3.712
Nữ <= 24 tuổi 94 2.289 2.195
25- 40 tuổi 743 21.420 20.677
>40 tuổi 127 3.367 3.240
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 33 1.004 971
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 187 182
Chuyển đến 5 200 195
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 263 4.806 4.543
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 35 1.429 1.394
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.708 44.728 43.020
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1530 41.021 39.491
Trong đó: Có việc làm 168 3.220 3.052
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 9 349 340
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 138 137
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.349 48.969 47.620
Trong đó: Số người được GTVL 16.885 16.885
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 113 5.352 5.239
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 113 5.350 5.237
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 2 2
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 28 660 632
Tin nổi bật
go top