Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 tháng 05 năm 2018

23/05/2018 2:07:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.T5/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,508 16,539 15,031
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 357 3,173 2,816
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,386 15,344 13,958
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 14 13
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,358 16,702 15,344
Nam  <= 24 tuổi 49 230 181
25- 40 tuổi 504 5,859 5,355
>40 tuổi 88 1,711 1,623
Nữ <= 24 tuổi 79 521 442
25- 40 tuổi 559 7,133 6,574
>40 tuổi 79 1,248 1169
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 20 290 270
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 58 55
Chuyển đến 1 61 60
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 116 1,930 1,814
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 31 564 533
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 689 20,459 19,770
Trong đó: Hết thời gian hưởng 627 19,079 18,452
Trong đó: Có việc làm 53 1,165 1112
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  9 151 142
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 64 64
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,508 16,539 15,031
Trong đó: Số người được GTVL   1,550 1550
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  42 707 665
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 42 707 665
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 5 44 39
Tin nổi bật
go top