Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 tháng 06 năm 2018

29/06/2018 8:14:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.T6/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.554 24.877 23.323
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 1.088 5.643 4.555
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 4.866 26.474 21.608
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 17 17
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.635 24.956 23.321
Nam  <= 24 tuổi 36 463 427
25- 40 tuổi 614 8.868 8.254
>40 tuổi 99 2.232 2.133
Nữ <= 24 tuổi 96 1.036 940
25- 40 tuổi 720 10.670 9.950
>40 tuổi 70 1.687 1617
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 31 400 369
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 89 83
Chuyển đến 5 89 84
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 130 2.371 2.241
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 26 653 627
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 777 24.361 23.584
Trong đó: Hết thời gian hưởng 714 22.661 21.947
Trong đó: Có việc làm 58 1.451 1393
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  5 176 171
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 73 73
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.554 24.877 23.323
Trong đó: Số người được GTVL   1.859 1859
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  52 883 831
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 52 883 831
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 51 49
Tin nổi bật
go top