Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 tháng 07 năm 2018

03/08/2018 10:30:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.T7/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.388 30.545 29.157
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 248 6.001 5.753
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.300 28.451 27.151
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 18 17
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.345 30.773 29.428
Nam  <= 24 tuổi 29 594 565
25- 40 tuổi 457 11.019 10.562
>40 tuổi 91 2.600 2.509
Nữ <= 24 tuổi 79 1.351 1272
25- 40 tuổi 630 13.253 12.623
>40 tuổi 59 1.956 1897
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 36 550 514
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 12 115 103
Chuyển đến 13 110 97
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 47 2.666 2.619
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 11 754 743
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 668 27.483 26.815
Trong đó: Hết thời gian hưởng 614 25.485 24.871
Trong đó: Có việc làm 51 1.725 1.674
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  2 197 195
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 76 75
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.388 30.545 29.157
Trong đó: Số người được GTVL   2.687 2.687
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  29 1.035 1006
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 29 1.035 1006
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 67 63
Tin nổi bật
go top