Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 1 năm 2019

31/01/2019 9:28:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2.T1/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 981 2.516 1.535
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 162 520 358
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 919 2.367 1.448
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 907 3.627 2.720
Nam  <= 24 tuổi 8 43 35
25- 40 tuổi 291 1.218 927
>40 tuổi 92 341 249
Nữ <= 24 tuổi 29 100 71
25- 40 tuổi 415 1.669 1.254
>40 tuổi 72 256 184
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 18 62 44
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 10 7
Chuyển đến 3 11 8
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 185 405 220
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 38 99 61
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.357 4.006 2.649
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1250 3.663 2.413
Trong đó: Có việc làm 96 264 168
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  11 31 20
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 48 48
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 981 2.516 1.535
Trong đó: Số người được GTVL   0 0
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  148 591 443
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 148 591 443
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 31 85 54
Tin nổi bật
go top